เรียนวิทยาศาสตร์ด้วยตำราเล่มแรก บทที'หนึ่ง เริ่มด้นว่าประสาทสัมผัสทั้งห้าของมนุษย์ที่เชื่อไม่ได้ จุ่มมือในนํ้าร้อนแล้วสลับลงแช่นํ้าเย็น จะรู้สึกนํ้าเย็นกว่าที่เป็นจริง ฯลฯ เราถูกบังคับให้เชื่อว่าถ้าจะศึกษาปรากฏการณ์ในธรรมชาติ ต้องผ่านเครืองมือและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นนี่คือ ยาเบื่อหนู บัญญัติของวิทยาศาสตร์ที่เริ่มสอนให้เด็กดูหมิ่นร่างกายและจิตใจของตนเองกว่าจะข้ามความเชื่อที่ถูกสั่งสอนที่ว่ามานี้ ต้องใช้การภาวนาหลับตาอยู่ในป่าหลายปี วงจรเครื่องไล่หนู ปมจิตที่ถูกสร้างไว้ด้วยการปลูกฝังให้บูชากระบวนการวิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มันช่างมากมายมโหฬาร ไม่น่าเชื่อว่า ข้าพเจ้าสลายปมเหล่านั้นมาได้อย่างไร แต่มันก็เป็นสภาวธรรมที,ข้าพเจ้ามั่นใจว่า ได้มาด้วยแรงศรัทธาและด้วยความพยายามของข้าพเจ้าอย่างแท้จริงศิตอย่างเศรษฐศาสตร์ทนเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธต่อมา สิ่งที่วิฑยาศาสตร์สอนให้จำ และจำไดไม่เคยลืม ถือสรรพสิ่งในโลกและจักรวาล ล้วนประกอบด้วยหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดเรียกว่า “อะตอม,’ สำหรับพวกเราที่อยากสอบไล่ได้ อยากเข้ามหาวิทยาล้ยปีด ที่มีแห่งเดียว คือสารก่อมะเร็งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่มี“ท่องหนังสือ” ท่องทุกอย่าง ท่อง1ซํ้าๆ ซากๆ ทำสูตรคำนวณทั้งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชํ้าๆ ซากๆ เพื่อให้แน่ใจว่าทำได้ จำได้ สอบไดไม่พลาดแม้แต่เข้ามหาวิทยาลัยแล้ว สำเร็จปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมแล้ว ข้าพเจ้ากียังคงเป็นแซมป๋การท่องจำอยู่ดี ถึงใครไม่รู้แต่ข้าพเจ้าย่อมรู้ดีว่า เครื่องไล่หนูในรถยนต์ กว่าจะสอบได้คะแนนสูงๆ เกรดดีนั้น ลงทุนท่องจำมากมายขนาดไหนคงจะมีเชาว์ปัญญาหลงเหลืออยู่บ้าง ปัญญาที่มีอยู่บ้างเล็กน้อยทำให้ข้าพเจ้าลอบทานตนเอง เครื่องไล่หนูสีขาว กีความเป็นบัณฑิตวิทยาศาสตร์ของข้าพเจ้ามันมีอะไรที่สัมพันธ์กับธรรมชาติจริงๆ รอบตัวบ้าง ข้าพเจ้าเค้นตนเองว่าข้าพเจ้าเห็นสูตรวิทยาศาสตร์สูตรใดบ้าง ที่เป็นสภาวะตรงจริง ไม่ใช่สภาวะของสูตรและสัญลักษณ์สมมติเหล่านั้น ที่จำไว้เพื่อสอบได้คะแนนสูงๆคำตอบคือ กรดเมื่อรวมกับต่างได้เกลือกับนํ้า มองเห็นความจริงนี้ด้วยตนเองเพียงประโยคเดียว นี่ไม,ใช่สำนวนถ่อมตัว แต่เป็นการสอบทานความรู้แจ้งเห็นจริงของตนเองทุกครั้ง ที่ได้ปริญญาสูงๆ มาแต่ละใบข้าพเจ้าเคี่ยวเข็ญตนเอง ให้รับสารภาพมาตามตรงว่า ความรู้ที่มีอยู่เป็นความรู้จริงหรือความรู้จำ และอุปนิสัยลันนี้แหละ ที่ทำให้ ไล่หนูบนฝ้า คิดให้เ0น .เดี่ยวเห็นเองข้าพเจ้าพ้นจากสมมติบญญตมาได้ เพราะแยกความจำและความจริงออกจากกันได้นั่นเองภายหลังสำเร็จปริญญาโททางวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คนที่หนึ่งของหลักสูตรที่เพิ่งตั้งขึ้นและรับข้าพเจ้าเปีนนักเรียนคนที,หนึ่งข้าพเจ้าเค้นตัวเองว่า งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ทำผ่านมา มีอะไรบ้างที่ข้าพเจ้าเข้าถึงสภาวะจริงของมัน สิ่งที่ค้นพบกลับว่างเปล่า แต่กลับพบว่า นักวิทยาศาสตร์มีศิลปะการสมมติ ระบบ กับดักหนู  องค์ประกอบเงื่อนไข และปัจจัย ที่ทำให้มองธรรมชาติจริงให้เป็นไปตามนั่น การมองเห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นแค่ศิลปะของการสมมติอย่างหนึ่ง มีผลทำให้ข้าพเจ้ากลายเป็นนักวิจัยที่ไม่เกรงกลัวการวิจัย เพราะเข้าใจวิธีการสมมติเหล่านั่นนั่นเอง

 

เครื่องไล่หนู

Comment

Comment:

Tweet