เมื่อความพอเพียงอาจจะใช้ใม่ได้กับทุกสถานการณ์ในชีวิตจริง เพราะ ในโลกแห่งการบริโภคนิยมนั้น เป็นเรื่องที,แทบจะเป็นไปได้ยากยิงที่คนเราจะ ดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีการก่อหนี้ และในโลกนี้จะมีคนระดับ “ครีม” 'อยู่ลักกี่ คน ที'จะสามารถจ่ายเงินสดซื้อบ้านหรือซื้อรถ จะมีลักกี่คนที่ไม่สะดุดเรื่องการ งานการเงินเลย หรือจะมีลักกี่ คนที,มีเงินลุงเงินถังสำหรับการสร้างหรือขยับ ขยายธุรกิจโดยไม่ ต้องวิงเต้นขาย ฝันให้กับ แหล่งเงินทุนทั้งหลายทั้งในระบบ และนอกระบบ อุปกรณ์ฟิตเนส
แต่สำหรับการกู้ยืมที'เข้าข่าย “เกินไป” แม้ว่าจะทำเพื่อบ้านหรือ รถยนต์ ที'กลายเป็นปัจจัยที,ห้าในตอนเรื่มต้นสร้างครอบครัวของคนส่วนใหญ่ ก็ล้วนเป็นตัวการสำคัญในการขัดขวางความมั่งคั่งของชีวิตให้ช้าลง เพราะเงิน ที'ควรจะเป็นเงินออมต้องกลายเป็นดอกเบี้ยไปอย่างน่าเลียดาย ดังนั้นการ คำนึงถึงความสมดุลระหว่างหนี้สินและความสามารถในการหารายได้ จึงเป็น เรื่องจำเป็นที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ สร้างกล้ามเนื้อ
ถ้าจับเข่าคุยกับนักการเงิน หรือคนที่ทำหน้าที่พิจารณาความน่าเชื่อถือ ทางการเงินของแหล่งสินเชื่อต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วจะมีตัวเลขประมาณการไว้ว่า ตามหลักของการบริหารการเงินที'ดีนั้น ภาระหนี้ที'เป็นหนี้ระยะยาวต่อเดือน ควรมีไม่เกิน 36 เปอร์เซ็นต์ของรายรับต่อเดือน ซึ่งโดยทั่วไป ผู้ปล่อยกู้มักจะมี ธรรมเนียมปฎิบ้ตในก0รอนุม้ตวงเงินสินเชื่อ ที่ไม,ให้ลูกหนี้ต้องมีภาระการส่ง ค่างวดมากเกินกว่า 28 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ขั้นต้นเสียด้วยซํ้าไป 
แปลได้ง่ายๆ ว่า แหล่งเงินทุนเกือบทังหมดพร้อมจะปฏิเสธเครดิตของ คุณทันที ถ้าคุณมีหนี้ก้อนโตที่ต้องผ่อนจ่ายกันระยะยาวมากกว่าอัตราที่ว่ามา นี้ ออกกำลังกาย เพราะฐานะของคุณจะถูกจัดว่า “เป็นบุคคลที่มีภาวะเสี่ยงสูง” นั่นเอง เครื่องไล่หนู
 แลัวการบีหนี้เก่าไรกึงจ:เข้าข่ายมีหนี้อย่างผอเพียง กัาจะตัองจำ ไจเป็นหนี้แต่กี่จำเป็น (จริงๆ) หนี้แบนไหน เก่าไร จึงจะเรียกว่าไม่มากเกิน ไปหรือไม่ไกลเกินจริง ตัวอย่างเช่นหนี้หลักๆ ของคนส่วน,ใหญ่ นี้บก็คือ หนี้ม่าน รกยนต์ นัตรเครดิต แล:การกำธุรกิจ ฯลฯ จ:ตัดสินไจไดั อย่างไรว่าค่าใช้จ่ายปร:เกกไดกี่ควรจ:ชำร:ด้วยการก่อหนี้ และประเกกใดกี่ ไม่ควร ลองเรื่นตันกี่การสำรวจหนี้สินของตัวคุณเองก่อน เผื่อช่วยไหั คุณตัดสินไจไดักูกตัองไนเรื่องการก่อหนี้ส่วนนุคคล ซึ่งหลักเกณท์ ง่ายๆ ดังต่อไปนี้
 

Comment

Comment:

Tweet